Elkészült a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának új stratégiája

Amint arról a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata már 2021 decemberében beszámolt, a 2015-ben kidolgozott, 2020-ban kifutott MNOÖ-stratégiát a felelős szakértők négy munkacsoportban kiértékelték és újragondolták. Az öt év megállapításai és tapasztalatai alapján elkészült az aktualizált stratégia. Az MNOÖ második, átfogó írásos alapdokumentuma számos új célt tartalmaz az azokhoz kapcsolódó indikátorokkal és a megvalósításukat szolgáló projekttervekkel. A stratégia alapvető részterületei a következők: politika, oktatás, kultúra, kommunikáció és ifjúsági munka.

A magyarországi német közösség tagjainak nagy része politikailag passzív, zömük a többségi társadalom politikai és társadalmi folyamatait követi. Az MNOÖ politika területére vonatkozóan megfogalmazott stratégiai céljai ezért a közösség belső kohéziójára és a magyarországi német identitás erősítésére koncentrálnak. A cél az aktív német nemzetiségi közösség és az erős identitás kialakítása, amik a hatékony és professzionális nemzetiségi politika alapvető feltételei. Az identitás erősítésében kulcsszerepet játszik a nyelv, a közös értékrend, a hagyományok, az ünnepek és szokások. A politikai képviselet hatékonyságának fokozását helyi, regionális és országos szinten is szükségesnek tartják. Kitűzött cél a saját történelmi-politikai narratíva megalkotása-megszilárdítása, és további célként fogalmazódott meg a hiteles magyarországi német emlékezetpolitika kialakítása, a nemzetközi kapcsolatok intenzívebbé tétele, valamint a magyarországi németek közvetítő szerepének erősítése a német és a magyar kultúra között.

Az oktatást illetően négy részterületet jelöltek ki és optimalizáltak, melyekben a legfőbb prioritás az életen át tartó tanulás. Ez egyrészt a folyamatos, hozzáférhető, német nyelvű képzési és oktatási kínálat, másrészt az intézmények és szervezetek hálózatának fenntartásával és bővítésével biztosítható. Ezen a területen szintén fontos tényező a nyelv, mely a stratégia szerint a kultúrával együtt a magyarországi német identitás megőrzésének és erősítésének elengedhetetlen alapfeltétele. A sikeres magyarországi német oktatási rendszerhez meggyőző koncepciókra, megfelelő keretfeltételekre, autonóm oktatási intézményekre és kompetens szereplőkre van szükség, ami a pedagógusok szoros együttműködését és a tantervi szabályozások összehangolását igényli az egyes kapcsolódási pontokon. Az oktatási intézményekben a szakmai színvonalat minőségellenőrzési folyamatok biztosítják. A kommunikációs és együttműködési készség, az önbizalom és a tolerancia, a függetlenség és a felelősségvállalási hajlandóság ugyancsak folyamatos célként szerepelnek. A tanított nyelvi és tárgyi ismeretek, módszerek és kompetenciák megbízható alapot képeznek a sikeres fellépéshez a gyorsan változó, többnyelvű világban is.

A kultúra támogatása a meglévő intézményhálózat megerősítésével történik. Kiszámítható finanszírozási struktúra, vonzó pályázati rendszer és a nemzetiségek sajátosságainak megfelelő jogi szabályozás elérése a cél. A kultúrát a magyarországi német identitás megőrzésének egyik sarokkövének tekintik. Az MNOÖ célja egyrészt a belső kohézió erősítése a láthatóvá tétel révén, másrészt a külvilág felé való pozitív kép közvetítése, ezáltal pedig a többségi társadalom részéről történő elfogadás elősegítése. A magyarországi német kultúra hídszerepet tölt be, feladata a saját identitásának megőrzése és a német kultúrkör részeként az európai értékek védelme is, hiszen a nemzetközi kapcsolatok ápolásával nemcsak a magyarországi németeket, hanem Magyarországot is képviseli a világban. Az MNOÖ a kulturális tudatosságra is törekszik: szerinte globalizált világunkban a tömegkultúra terjedése előrehaladott, veszélyeztetheti a hagyományos közösségi kultúrákat, ezért a magyarországi német kulturális szereplők felelőssége, hogy ápolják az autentikus, honos, magyarországi német kulturális örökséget, megkülönböztetve az értékeset a giccstől, a hagyományost a népiestől.

Az MNOÖ aktualizált stratégiájának további sarokköve a kölcsönös előnyökön alapuló, tudatosan szervezett kommunikáció. Az MNOÖ nagyra értékeli és minduntalan dolgozik a kölcsönös megértés, jóakarat és támogatás légkörének fenntartásán maga és a környezete között. Információtól zajos világunkban elengedhetetlen a proaktív kommunikáció, ezért az önkormányzat folyamatosan és kiszámíthatóan nyújt szakmai tájékoztatást minden érdeklődőnek. Továbbra is arra törekszik, hogy aktívan, bizalommal és rendszeresen együttműködjön a magyarországi német médiával, és kétnyelvű, tartalmilag és nyelvileg is magas színvonalú hírekkel, hiteles információkkal tájékoztasson. Az MNOÖ külső kommunikációjának célja a magyarországi német közösség jó hírnevének erősítése és a magyarországi németséggel kapcsolatos közérdekű kérdések kommunikálása. A hatékony külső kommunikáció biztosítja, hogy a magyar média gyakrabban, intenzívebben és pozitív kontextusban foglalkozzon a német nemzetiséggel.

Az új MNOÖ-stratégia a német közösség „fennmaradásának zálogaként” az ifjúságot érintő stratégiai prioritásokat is tartalmazza. A tudatosan megélt identitással rendelkező fiatal generáció nevelése különleges kihívást jelent napjainkban. A cél továbbra is a helyi és országos szinten egyaránt jelen lévő ifjúsági hálózat bővítése, ami garantálhatja a tapasztalatcserét és az együttműködést. A fiatalok támogatása ezután is kiemelt szerepet kap majd: a hosszú távú kihívásoknak való megfelelés érdekében elengedhetetlen, hogy a fiatalok megfelelő készségeket és releváns tapasztalatot szerezzenek. A jövőben a magyarországi német szervezeteknél szervezett speciális képzések és szakmai gyakorlatok kínálatát is bővíteni kívánják. A fiatalok megszólítása érdekében több, az életkoruknak megfelelő tartalom létrehozását és közzétételét is kilátásba helyezték.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának stratégia-átdolgozása a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumának támogatásával valósult meg.